The Straits: Inquiries into a Crossroad

tumblr_mc986pMYsm1r6qox3o1_500Som ett led i nätverkets nystart arrangerar Nordiska Bysantinska Nätverket, med generöst stöd av Riksbankens Jubileumsfond, ett seminarium vid det Svenska Forskningsinstitutet i IstanbulThe Straits: Inquiries into a Crossroad.

Få platser har kommit att representera en symbolisk kulturgräns mellan öst och väst som sunden mellan Medelhavet och Svarta havet. Den farväg som separerar Balkanhalvön från Anatolien utsågs redan i antik tid till gräns mellan Europa och Asien, långt innan dessa begrepp blivit så vittfamnande som de är idag. Men medan sunden i dessa abstraktionernas värld kan förefalla dömda att för alltid separera olika föreställningsvärldar, utgör de i ordets mest konkreta bemärkelse en korsväg som knyter samman två landmassor och två hav. Där de är som smalast, möts handels- och sjöfartsvägarna från Balkan och Anatolien, från östra Medelhavet och Svarta havet, och bildar en naturlig mötesplats för mänskligt liv och leverne. De politiska konflikter och strävanden efter ekonomisk kontroll som har präglat deras skiftande historia bör först och främst ses mot denna förenande rumsliga bakgrund.

I avsikt att skapa en brett upplagd plattform för interdisciplinärt samarbete och forskning kring de geografiska och ekonomiska faktorer som förenar sundens historia från antiken till idag, förbereds ett seminarium med exkursion runt Marmarasjön, som kommer att äga rum vid det Svenska forskningsinstitutet i Istanbul och dess omnejd i början av November 2014. De tio deltagarna har utvalts av ansökande från nio olika länder och med en bred akademisk inriktning på ämnen från den bysantinska till den osmanska eran.

Ämnet inbjuder till en mycket stor spännvidd av historiska perspektiv, vilket är seminariets uttryckliga avsikt. Minnesåret 2014 inbjuder både till att lyfta fram sundens betydelse för Första världskrigets utbrott 1914 – en fråga som hamnat i historieforskningens blickfång på senare år – och deras historiska roll så långt tillbaka som till perserkungen Xerxes tronbestigning för 2500 år sedan, en man som kan gälla för att vara historiens förste “oriental” i den meningen att han först av alla blivit objekt för västerländska föreställningar om österländsk hybris och dekadens. Sundens roll som kulturell och ideologisk projektionsyta är närmast outtömlig: den förlorar sig in i den mytologiska forntid när Troja sägs ha kontrollerat deras västra infart och Argonauterna passerade dem i jakten på det gyllene skinnet. De slår även politiska vågor i dagens Turkiet, där premiärminister Tayyip Erdoğan nyligen invigde den första tunnelbanan under Bosporen och gick till val på att försöka kringgå de rådande internationella fördragen rörande sundens neutralitet genom att låta uppföra en kanal väster om Istanbul från Marmarasjön till Svarta havet. Två världsriken – det östromerska eller bysantinska samt det osmanska – har styrts från sunden och satt sin prägel på dagens två ledande världsreligioner, kristendomen och islam. Som vattenväg har sunden varit föremål för begär hos nordbor, italienare, ryssar och engelsmän.

Vi hoppas att seminariet, som kommer att äga rum vid det Svenska forskningsinstitutet i Istanbul i början på November, kommer att inspirera till fler seminarier med mera specifikt fokus på olika ämnen relaterade till de turkiska sunden, och att vi får tillfälle att rapportera här på hemsidan efter hand som det framskrider.

# # #

Few places have come to represent a symbolic cultural dividing line more than the Straits between the Mediterranean and the Black Sea. The fairway separating the Balkans from Anatolia was already in classical antiquity regarded as a boundary between Europe and Asia, long before these concepts had become as wide-embracing as they are today. But while the Straits in this world of abstractions may seem foredoomed to separate different worlds of conceptions forever, they still constitute a crossroad connecting two land masses and two oceans in the most concrete tenor of words. Where the Straits are as most narrow, the trade and maritime routes from the Balkans and Anatolia, from the eastern Mediterranean and the Black Sea, meet and constitute a natural place of meeting for human life and habits of living. The political conflicts and efforts to gain economic control that have characterized their changing history should be viewed with this unifying spatial fact as a background.

In order to create a wide platform for inter-disciplinary cooperation and research focusing on the geographic and economic factors that connect the history of the Straits, from classical antiquity until today, a seminar and a minor excursion are currently being planned to take place in Istanbul and its vicinity at the Swedish Research Institute in the autumn of 2014. The ten participants have been selected from nine different countries and their scholarly focus comprises a wide variety of subjects from the Byzantine to the Ottoman era. 

The subject opens up a wide scope of historical perspectives, which is the explicit aim of the seminar. The memorial year 2014 offers an impetus to accentuate the importance of the Straits in the background of the outbreak of the First World War – an issue that in recent years has increasingly come into the field of vision in historical research – and its historical role as far back as the accession of Xerxes to the Persian throne 2,500 years ago. The role of the Straits as a source of cultural and ideological issues is practically inexhaustible: it goes all the way back to the mythological prehistoric ages, when Troy is alleged to have controlled the western approaches and the Argonauts passed through it in their pursuit of the Golden Fleece. It has also created political controversy in contemporary Turkey, where Prime Minister Tayyip Erdoğan recently inaugurated the first subway connection under the Bosporus, and in his electioneering focused on circumventing the international treaty regarding the neutral status of the Straits by constructing a “second Bosporus” west of Istanbul. Two world empires – the East Roman or Byzantine and the Ottoman – were ruled from the Straits and have left their mark on two major world religions, Christianity and Islam. As a waterway the Straits have been coveted by Scandinavians, Italians, Russians and Englishmen.

It is our hope that the seminar, which will take place at the Swedish Research Institute in Istanbul at the beginning of November, will inspire to more seminars with a more specific focus on different topics related to the Turkish Straits, and that we get opportunities to inform about it as it proceeds.

OH

Advertisements
This entry was posted in events and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s