About

The Nordic Byzantine Network (NBN) was the outcome of a three-week seminar at the Swedish institutes of Istanbul, Athens and Rome. The collected impressions from a number of excursions and lectures at the Mediterranean inspired the participating scholars to establish the network of cooperation.

The members of NBN belong to a different academic disciplines and study Byzantium not merely as a pre-modern empire and cultural commonwealth, but also as a source of inspiration for political and religious movements throughout the ages, for artistic and literary expressions, and as a symbol and screen of projection in East and West.

This is the new home for The Nordic Byzantine Network and replaces our old domain (nordbyz.net).

När Chorakyrkans stora uppståndelse­fresk frilades av amerikanska bysantinologer 1948-58 var det fråga om en uppståndelse i flera bemärkelser: dels för att ett av den medeltida konstens mästerverk lades i dagen i fysisk form, dels för att det vittnade om den andliga och akademiska upprättelse som begreppet Bysans hade genomgått. Från att ha befunnit sig i korselden mellan öst och väst, och fungerat som politisk rival åt araber och korsfarare, kulturellt stridsäpple mellan turkar, greker och slaver, eller andlig fiendebild för nationalister och sekularister, hade Bysans blivit föremål för en egen akademisk disciplin, bysantinologin.

Berättelsen slutar emellertid inte där, för de följande årtiondena har visat att den moderna världen mer än någonsin fortsätter att beröras av det förgångna, och att historien inte är en exklusiv angelägenhet för forskaren. Medan bysantinologin har gjort enorma insatser för att rehabilitera sitt ämne i museer och föreläsningssalar, har namnet Bysans spökat i de politiska konflikterna på Balkan och i Östeuropa, i diskussionerna om Europas kristna eller klassiska arv, i religiösa dispyter mellan den västliga och muslimska världen. I samtliga fall har det varit uppenbart att det rör sig om ett begrepp som sträcker sig långt bortom bysantinologins akademiska råmärken. Bysans finns på ett eller annat sätt – och oftast på ett avgörande plan – inkorporerat i den historiska arvsmassan hos Europas och Mellanösterns viktigaste stater, kulturer och religioner.

Hösten 2008 träffades en grupp forskare från Norge, Sverige och Danmark för att under tre studieveckor i Turkiet, Grekland och Italien söka spåren av det svunna Bysans. Intrycken från detta seminarium, som arrangerats av de svenska forskningsinstituten i Istanbul, Athen och Rom, inspirerade de hemvändande deltagarna att grunda det Nordiska Bysantinska nätverket (NBN). Dagens medlemmar kommer från en rad olika akademiska discipliner och intresserar sig inte enbart för Bysans som förmodernt imperium och kulturcentrum utan även för dess vidare inflytande på politiska och religiösa strömningar, konstnärliga och litterära uttryck samt som symbol och projektionsyta i både öst och väst.

Under en tusenårsperiod av det moderna Europas och Mellanösterns utvecklingshistoria var det bysantinska riket en realitet som miljontals människor från vitt skilda kulturella, sociala, språkliga och religiösa sammanhang tvangs förhålla sig till – till och med långt efter det att Bysans upphört att existera som stat. Vikingar och araber, slaver och turkar, kristna och muslimer – alla var de på ett eller annat sätt delaktiga i den vittomfamnande bysantinska världen; och det är framför allt detta gränsland som vi hoppas att nätverket ska kunna lyfta fram. Vi kan troligen inte frilägga några fler uppståndelsefresker, men tillsammans kan vi synliggöra Bysans på många andra sätt där det tidigare varit dolt.

Detta är vår nya hemsida, som ersätter nordbyz.net.

För att kontakta oss, använd formuläret nedan.

Click the Edit link to make changes to this page or add another page.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s